شرکت سازه مساحی در پروژه طرح توسعه خط لوله و مخازن ذخیره گاز عسلویه (کارفرما شرکت POGC