شرکت مهندسی ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی ECC در پالایشگاه نفت بندرعباس