ساخت مترس های خط لوله هندیجان با شرکت فرا ساحل اطلس (کارفرما شرکت نفت فلات قاره)