شرکت مهندسی مسکن و نواحی صنعتی آینده ساز در الفین 9(آریاساسول)